برگزاري مراسم تجليل از کتاب «آن بيست و سه نفر»سردار سليماني