عدالت و احقاق حق، وظيفه مشترک دستگاه قضا و وکلا است