موافقت‌نامه اعطای جایزه تجاری‌سازی فناوری با دو دانشگاه امضا شد