استانی شدن انتخابات ارتباط مردم و نمایندگان را کمرنگ می‌کند