کمک شهرداری تهران به بازسازی و مرمت سیما و منظر دانشگاه خوارزمی