برترین های هیات پزشکی ورزشی استان فارس ورزشی معرفی شدند