معاون استاندار خراسان رضوی به توجه دادن مردم به زیارت امام رضا (ع) تاکید کرد