تعداد کارگاهای صنعتی با 10 نفر کارکن در سال 92، 0.6 درصد کاهش یافت