به رغم تحریم ها ما می توانیم با آفریقای جنوبی همکاری اقتصادی داشته باشیم