نسبت دادن جوک و لطیفه به بزرگان دین نزدیک به کفر است