احداث فرودگاه جديد اهواز نيازمند 15 هزار ميليارد ريال اعتبار اوليه است