پایه‌ ستون‌های تاریخی متعلق به قبل از اسلام در انبار شهرداری!