بازدید مناف هاشمی و سجادی از اردوی تیم ملی واترپلو