تنها 2 درصد از خراسانی‌ها متقاضی کار در بخش کشاورزی هستند