انقلابیون بحرینی، ربودن شهروندان توسط منامه را محکوم کردند