نقدی: انتساب خانوادگی صلاحیتی برای تفسیر سخنان امام نیست