در سال های اخیر با بی سوادی پسا تحصیلی روبه رو بوده ایم