کیفیت هوای ارومیه به مرز ناسالم رسید/ هشدار به گروه های سنی حساس