سازمانهای جهانی حقوق شهروندی را با اهداف متعالی گره بزنند