معرفی شهید محمود شهبازی به عنوان شهید شاخص هفته جوان در همدان