مهار ریزگردهای دریاچه ارومیه و ایجاد آرامش برای مردم در الویت کار است