شرکت فعال دانش آموزان جرقویه ای در آزمون علمی کاشف