هيات داوران بخش هنرهاي تجسمي جشنواره فرهنگ مالياتي معرفي شدند