مامور ناجا در مشکین دشت توسط سارقان مسلح به شهادت رسید