مدیرروستا: کی‌روش احترامی برای همکاران ایرانی‌اش قائل نیست