2.5 میلیون خانوار تا سه سال آینده از نعمت گاز بهره مند می شوند