نجفی، بای سلامی، حناچی و بهشتی در شورای عالی میراث فرهنگی