پايان نيمي از عمليات چهار بانده کردن محور هويزه - سوسنگرد