اقدام زشت فستیوال جهانی معماری در مورد نام «ایران»