(تصاویر) تخریب امامزاده تاریخی در چهارمحال و بختیاری