احتمال برگزاری دربی پایتخت در روز پنجشنبه افزایش یافت