اجرای پروژه‌های رفاهی و تفریحی در تمام روستاهای دشتستان