ایجاد درآمدهای پایدار از جدی‌ترین دغدغه‌های مدیریت شهری است