احتمال برگزاری شهرآورد پایتخت در روز پنجشنبه افزایش یافت