170 میلیارد ریال اعتبار، سهم آذربایجان غربی برای احیای دریاچه ارومیه