صالحی: مذاکرات به خوبی پیش می‌رود/مذاکره کنندگان به خوبی از منافع و حاکمیت ملی دفاع می‌کنند