پیامک قطع یارانه: «شما مشمول دریافت یارانه نیستید»