طرح ضربتی برقدارکردن چاه های آب آذربایجان غربی اجرا می شود