تاکید بر تشکیل شورای عالی مصوبه ترویج آثار و اندیشه امام(ره)