معاون وزیر ورزش: اجرای نظام‌نامه فرهنگی ورزش در دستور کار است