جزئیاتی از حادثه مهاباد از زبان مدیر هتل و برادر کارمند هتل