فروش بالای کتب آموزشی و کمک آموزشی به ضرر نسل آینده است