چو: شنیدم تکواندو در ایران از فوتبال اهمیت بیشتری دارد و این نشان می‌دهد که ورزش بزرگی داریم