عزیز محمدی:دادکان خدایش را قاضی کند و بگوید این ها دلال و لمپن بودند؟