توضیحات قشقاوی درباره دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن