مامور ناجا توسط سارق مسلح در مشکین دشت کرج به شهادت رسید