کاریکاتور/ از دوختن دهان منتقد تا مفتی سعودی زوجه‌خوار