دانشگاه علوم فنون خرمشهر، میزبان دو شهید گمنام دفاع مقدس