شهید محبوبی‌نیه: از تمام معلمان می‌خواهم اکسیر کارشان محبت باشد