«مقاومت» یکی از مشترکات ایران و افغانستان است/آمادگی ایران برای کمک به افغانستان